ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
การแก้ปัญหาของมนุษยชาติ article
สรุปแนวทางการแก้ปัญหาของมนุษยชาติ 1
ผู้เขียนใคร่ขอเสนอเพื่อเป็นการทบทวนให้เห็นภาพรวมของการแก้ปัญหาหรือทุกข์ของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งสามารถสรุปรวบยอดได้ในกระดาษแผ่นเดียว ดังตารางที่1 ต่อไปนี้
ตารางที่1 แสดงการแก้ปัญหาของมนุษยชาติทั้งทางโลกและทางธรรมในรูปแบบต่างๆ(เสนอโดย นายพนพ เกษามา)
อริยสัจ4 การแก้ปัญหาแบบQC Story การแก้ปัญหาแบบTA-QC Story ขั้นตอนการวิจัย PDCA
ทุกข์ 1.หาหัวข้อปัญหาที่จะปรับปรุง 1.เลือกหัวข้อเรื่อง   1.กำหนดหัวข้อปัญหา    
  2.กำหนดดัชนีวัดและตั้งเป้าหมาย 2.ทำความเข้าใจหัวข้อเรื่องที่จะปรับ 2.ทบทวนวรรณกรรม    
        ปรุงและตั้งเป้าหมาย   3.สร้างกรอบแนวความคิด  
  3.สืบสภาพปัจจุบันและทบทวน 3.ระดมสมองเพื่อคิดค้นแนวทาง 4.สร้างสมมติฐาน   Plan
  เป้าหมาย     ปรับปรุง     5.ออกแบบวิจัย    
สมุทัย 4.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 4.ศึกษาเจาะลึกเพื่อคัดเลือกแนว 6.กำหนดประชากรเป้าหมายและวิธี  
        ทางที่ดีที่สุด   สุ่มตัวอย่าง      
              7.สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวม  
              ข้อมูล      
              8.เก็บรวบรวมข้อมูล    
มรรค 5.คิดค้นมาตรการแก้ปัญหาและวาง 5.นำแนวทางที่ดีที่สุดมาปฎิบัติ 9.การจัดการข้อมูล   Do
  แผนปฎิบัติการ                
  6.ดำเนินการตามแผนและตรวจ 6.ตรวจสอบยืนยันประสิทธิผล 10.วิเคราะห์ข้อมูล   Check
  สอบประสิทธิผล         11.รายงานผลการวิจัย    
มรรค/นิโรธ 7.สร้างมาตรฐานการปฎิบัติงานใหม่ 7.สร้างมาตรฐานใหม่   12.เผยแพร่ผลการวิจัย   Action
ทุกข์ 8.คัดเลือกหัวข้อปัญหาใหม่ที่ยัง 8.ระบุปัญหาที่ยังหลงเหลืออยู่และ 13.กำหนดหัวข้อที่อยากจะทำการ Plan
  หลงเหลืออยู่   แผนการขั้นต่อไป   วิจัยอีกต่อไป    การบริหารโดยอาศัยภูมิปัญญาตะวันออก

พระรถ-เมรี : นางสิบสอง article
เล่าปี่ article
ตำนานเมืองพิมาย : ท้าวปาจิต - นางอรพิม article
อิเหนา article
พระลอ พระลักษณวดี พระเพื่อน พระแพง
ศกุนตลา article
อิเหนา article
ตำนานรักอมตะ "นางอุสา - ท้าวบารส"
กำเนิดมหากาพย์ "มหาภารตะ" article
บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
มหาสตรี : สาวิตรี article
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด article
หลวิชัย - คาวี article
พระรถเมรี หรือ นางสิบสอง article
ทศพิธราชธรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.