ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การคิดเป็นระบบ(SYSTEMATIC THINKING/REFLECTIVE THINKING)หรือคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ท่านพระพรหมคุณาภรณ์(ธรรมปิฎก/ป.อ. ปยุตโต) ได้ประมวลวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มี 10 วิธี คือ
ลำดับ                 ชื่อวิธีคิด                                           ความหมาย
1 ปฏิจจสมุปบาท(INTERDEPENDENT) คือคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย นั้นคือสี่งต่างๆเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน
  หรือทฤษฎีสัมพันธภาพหรือทฤษฎีวงแหวน (เพราะสี่งนี้มีสี่งนี้จึงมี /เพราะสี่งนี้เกิดสี่งนี้จึงเกิด/เพราะสี่งนี้ดับสี่งนี้จึงดับ)
2 คิดแบบขันธวิภังค์(ANALYSIS) คือการคิดแบบวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบ เช่นองค์ประกอบร่างกายคนคือขันธ์5
    (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
3 คิดแบบสามกระแส(THREE STREAM)หรือ คือคิดแบบเท่าทันธรรมดาว่าทุกอย่างไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลา
  ไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)
4 คิดแบบอริยสัจจ4(PROBLEM SOLVING) คือคิดแบบแก้ปัญหา/แก้ทุกข์
    ทุกข์(ปัญหามีอะไรบ้าง) สมุทัย(เหตุอยู่ที่ใด) นิโรธ(แนวทาง/เป้าหมายของการแก้ปัญหา
    ที่ตั้งไว้) มรรค(พิจารณาวิธีการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย)
5 คิดแบบคุณค่าแท้-เทียม(TRUE&ARTIFICIAL  คือคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เช่นเสื้อผ้าราคาแพงใส่3วันติดต่อกันแล้วไม่ซัก
  VALUE) ก็เหม็นเหมือนกับเสื้อผ้าราคาถูก
6 คิดแบบกุศลภาวนา(MORAL DEVELOPMENT) คือการบำเพ็ญความดี ซึ่งต้องกระทำให้ดีที่สุด
  หรือคิดแบบชูคุณธรรมหรือชูความดี  
7 คิดแบบสามมิติ(THREE DIMENSION) คือคิดอะไรอย่าคิดด้านเดียวต้องพิจารณาทั้งคุณ-โทษ-ทางออก
8 คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์(CAUSE EFFECT คือเป็นการคิดแบบสัตบุรุษหรือสัปปุริสธรรมอันเป็นคุณสมบัติของคนดี รู้จักเหตุ(รู้จักเหตุ 
  RELATION THEORY)หรือทฤษฎีเสาวภา รู้กฎแห่งธรรมดา) รู้จักผล(รู้ความหมาย รู้ผลที่จะเกิดสืบเนื่องจากการกระทำ) รู้จักตน
    (รู้ฐานะ กำลังความสามารถ คุณธรรม เป็นต้น) รู้จักประมาณ(คือความพอดี) รู้จักกาล
    (เวลาอันเหมาะสม) รู้จักบริษัท(รู้จักชุมชนและที่ประชุม รู้กริยาที่จะประพฤติต่อที่ประชุม
    นั้น) และรู้จักบุคคล(รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จักปฎิบัติต่อคนนั้นด้วยดี)
9 คิดแบบสติปัฎฐาน(NOW THEORY)หรือ คือคิดแบบอยู่ในปัจจุบัน แนวนี้ต้องมี "วิปัสนากรรมฐาน"เป็นเครื่องมือ
  ทฤษฎีจันทร์เพ็ญ  
10 คิดแบบวิภัชชวาท(DIALECTIC THEORY) คือคิดแบบรอบด้านแยกแยะประเด็นต่างๆ ไม่ทำแบบตาบอดคลำช้างที่มองด้านเดียว
    (มองเหรียญทั้ง2ด้าน มองทั้งSYNTHESISและANTI-SYNTHESIS)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.