ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
ชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
ชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฏก
(ฉบับฃองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
     มีทั้งหมด๔๕ เล่ม แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ  
๑. หมวดพระวินัยปิฏก มีทั้งหมด๘ เล่ม
๒. พระสุตตันตปิฏก มีทั้งหมด๒๕ เล่ม
๓. พระอภิธรรมปิฏก มีทั้งหมด๑๒ เล่ม
ดังนี้
๑.พระวินัยปิฏก
เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ
มหาวิภงฺค๑ วินย.๑
  ๑.๑เวรญฺชกณฺฑปาราชิกกณฺฑ  
  ๑.๒เตรสกณฺฑอนิยตกณฺฑ  
มหาวิภงฺค๒ วินย.๒
  ๒.๑นิสฺสคิยกณฺฑอธิกรณสมถา  
ภิกฺขุนีวิภงฺค วินย.๓
มหาวคฺค๑ วินย.๔
มหาวคฺค๒ วินย.๕
จุลฺลวคฺค๑ วินย.๖
จุลฺลวคฺค๒ วินย.๗
ปริวาร วินย.๘
๒.พระสุตตันตปิฎก
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค ที.ส.
๑๐ ทีฆนิกาย มหาวคฺค ที.ม.
๑๑ ทีฆนิกาย มูลปณฺณาสก ที.ปา
๑๒ มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก ม.มู.
  ๑๒.๑มูลปริยายวคฺคสีหนาทวคฺค  
  ๑๒.๒โอปมฺมวคฺคจูฬยมกวคฺค  
๑๓ มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก ม.ม.
๑๔ มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสก ม.อุ.
๑๕ สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺค สํ.ส.
๑๖ สํยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺค สํ.นิ.
๑๗ สํยุตฺตนิกาย  ขนฺธวารวคฺค สํ.ข.
๑๘ สํยุตฺตนิกาย  สฬายตนวคฺค สํ.สฬ.
๑๙ สํยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺค สํ.ม.
๒๐ องฺคุตฺตรนิกาย ๑  
  ๒๐.๑เอกนิปาต องฺ.เอก.
  ๒๐.๒ทุกนิปาต องฺ.ทุก.
  ๒๐.๓ติกนิปาต องฺ.ติก.
๒๑ องฺคุตฺรนิกาย ๒  
  ๒๑.๒จตุกฺกนิปาต องฺ.จตุกฺก.
๒๒ องฺ.คุตฺตรนิกาย ๓  
  ๒๒.๑ปญฺจกนิปาต องฺ.ปญฺจก.
  ๒๒.๒ฉกฺกนิปาต องฺ.ฉกฺก.
๒๓ องฺคุตฺตรนิกาย ๔  
  ๒๓.๑สตฺตกนิปาต องฺ.สตฺตก.
  ๒๓.๒อฎจกนิปาต องฺ.นวก.
๒๔ องฺคุตตรนิกาย ๕  
  ๒๔.๑ทสกนิปาต องฺทสก.
  ๒๔.๑เอกาทสกนิปาต องฺ.เอกาทสก.
๒๕ ขุทฺทกนิกาย ๑  
  ๒๕.๑ขุทฺทกปาฐ ขุ.ขุ.
  ๒๕.๒ธมุมปท ขุ.ธ.
  ๒๕.๔อุทาน ขุ.อุ.
  ๒๕.๔อิติวุตฺตก ขุ.อิติ.
  ๒๕.๕สุตฺตนิปาต ขุ.สุ.
๒๖ ขุทฺทกนิกาย๒ ขุ.วิมาน.
  ๒๖.๑วิมานวตฺถุ  
  ๒๖.๒เปตวตฺถุ ขุ.เปต.
  ๒๖.๓เถรคาถา ขุ.เถร.
  ๒๖.๓.๑เอก-ติก-นิปาต  
  ๒๖.๓.๒จตุกฺกมหานิปาต  
  ๒๖.๔เถรีคาถา ขุ.เถรี.
๒๗ ขุทฺทกนิกาย๓ ขุ.ชา.
  ๒๗.๑ชาดก๑  
          เอก-จตฺตาลีสนิปาต  
๒๘ ขุทฺทกนกาย๔ ขุ.ชา.
  ๒๘.๒ชาตก๒  
         ปญฺญาส-มหานิปาต  
๒๙ ขุทฺทกนิกาย๕  
  ๒๙.๑มหานิทฺเทส ขุ.ม.
๓๐ ขุทฺทกนิกาย๖  
  ๓๐.๑จูฬนิทฺเทส ขุ.จู.
๓๑ ขุทฺทกนิกาย๗  
  ๓๑.๑ปฏิสมฺภิทามคฺค ขุ.ปฏิ.
๓๒ ขทฺทกนิกาย๘ ขุ.อป.
  ๓๒.๑อปทาน๑  
  ๓๒.๑.๑พุทฺธวคฺค  
๓๓ ขุทฺทกนิกาย๙  
  ๓๓.๑อปทาน๒  
         ๓๓.๑.๑ภทฺทาลิภทฺทิยวคฺค  
         ๓๓.๑.๒เถริยาปทาน  
  ๓๓.๒พุทฺธวํส ขุ.พุทฺธ.
  ๓๓.๓จริยาปิฎก ขุ.จริยา.
๓.พระอภิธรรมปิฎก
๓๔ ธมฺมสงฺคณี อภิ.สํ.
๓๕ วิภงฺค อภิ.วิ.
๓๖ ๑.ธาตุกถา อภิ.ธา.
  ๒ปุคฺคลปญฺญตฺติ อภิ.ปุ.
๓๗ กถาวตฺถุ อภิ.ก.
๓๘ ยมก ๑ อภิ.ย.
๓๙ ยมก ๒ อภิ.ย.
๔๐ ปฏฐาน ๑ อภิ.ป.
๔๑ ปฏฐาน ๒ อภิ.ป.
๔๒ ปฏฐาน ๓ อภิ.ป.
๔๓ ปฏฐาน ๔ อภิ.ป.
๔๔ ปฏฐาน ๕ อภิ.ป.
๔๕ ปฏฐาน ๖ อภิ.ป.


Copyright © 2010 All Rights Reserved.