ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
อุดมมงคล๓๘ ประการ

มงคล๓๘ ประการ

        “มงคล” หมายถึง สิ่งที่ทำให้มีโชคดี หรือ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ ซึ่งทั้ง๓๘ ประการนี้ เรียกเต็มว่า “อุดมมงคล” อันเป็นอุดมมงคลสูงสุดนั้นเอง ซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาของพระพุทธศาสนาโดยตรง ดังนั้นหากมนุษย์ผู้ใดมีความเชื่อมั่น เลื่อมใส และศรัทธา แล้วนำไปปฏิบัติตามอยู่เป็นประจำ ก็จะเกิดเป็นมงคลอย่างสูงสุดในชีวิต ดังนี้

๑.     “อเสวนา จ พาลานํ” หมายถึง การไม่คบคนพาล

๒.   “ปณฺฑิตานญฺ จ เสวนา” หมายถึง การคบบัณฑิต

๓.   “ปูชา จ ปูชนียานํ” หมายถึง บูชาคนที่ควรบูชา

๔.    “ปฏิรูปเทสวาโส จ” หมายถึง การอยู่ในปฏิรูปเทศ หรือ อยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๕.   “ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา” หมายถึง ได้ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน หรือ ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น

๖.     “อตฺตสมฺมาปณิธิ จ” หมายถึง การตั้งตนไว้ชอบ

๗.   “พาหุสจฺจญฺ จ” หมายถึง การเล่าเรียนศึกษามาก หรือ ทรงความรู้กว้างขวาง หรือ การใส่ใจสดับตรับฟังค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ

๘.   “สิปปญฺ จ” หมายถึง การมีศิลปวิทยา หรือ การมีความชำนาญในวิชาชีพของตน

๙.     “วินโย จ สุสิกฺขิโต” หมายถึง การมีวินัยที่ได้ศึกษาดีแล้ว หรือ การมีระเบียบวินัยดี หรือ การได้ฝึกอบรมตนไว้ดี

๑๐. “สุภาสิตา จ ยา วาจา” หมายถึง การมีวาจาสุภาษิต หรือ การรู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี

๑๑. “มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ” หมายถึง การบำรุงบิดามารดา

๑๒. “ปุตฺตสงฺคโห” หมายถึง การสงเคราะห์บุตร

๑๓. “ทารสฺสงฺคห” หมายถึง การสงเคราะห์ภรรยา

๑๔. “อนากุลา จ กมฺมนฺตา” หมายถึง การงานไม่อากูล

๑๕. “ทานญฺ จ” หมายถึง การรู้จักให้ หรือ การเผื่อแผ่แบ่งปัน หรือ การบริจาคสงเคราะห์และบำเพ็ญประโยชน์

๑๖. “ธมฺมจริยา จ” หมายถึง การประพฤติธรรม หรือ การดำรงอยู่ในศีลธรรม

๑๗. “ญาตกานญฺ จ สงฺคโห” หมายถึง การสงเคราะห์ญาติ

๑๘. “อนวชฺชานิ กมฺมานิ” หมายถึง การงานที่ไม่มีโทษ หรือ กิจกรรมที่ดีงาม ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เป็นทางเสียหาย

๑๙. “อารตี วิรตี ปาปา” หมายถึง การเว้นจากความชั่ว

๒๐. “มชฺชปานา จ สญฺญโม” หมายถึง การเว้นจากการดื่มน้ำเมา

๒๑. “อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ” หมายถึง การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

๒๒. “คารโว จ” หมายถึง ความเคารพ หรือ การแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือกิจการนั้นๆ และรู้จักให้ความสำคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสม

๒๓ “นิวาโต จ” หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน

๒๔. “สนฺตุฏฺฐี จ” หมายถึง ความสันโดษ หรือ ความเอิบอิ่มพึงพอใจในผลสำเร็จที่ได้สร้างขึ้น หรือในปัจจัยลาภที่แสวงหาได้ ด้วยเริ่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยชอบธรรม

๒๕. “กตญฺญุตา” หมายถึง การมีความกตัญญู

๒๖. “กาเลน ธมฺมสฺสวนํ” หมายถึง การฟังธรรมตามกาล หรือ การหาโอกาสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักความจริง ความดีงาม และเรื่องที่เป็นประโยชน์

๒๗. “ขนฺตี จ” หมายถึง การมีความอดทน

๒๘. “โสวจสฺสตา” หมายถึง การเป็นผู้ว่าง่าย หรือ การพูดกันง่าย ฟังเหตุฟังผล

๒๙. “สมณานญฺ จ ทสฺสนํ” หมายถึง การพบเห็นสมณะ หรือ การเข้าเยิ่ยมเยือนเข้าหาท่านผู้สงบกิเลส

๓๐. “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา” หมายถึง การสนทนาธรรมตามกาล หรือ การหาโอกาสสนทนาแลกเปลิ่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน เกี่ยวกับหลักความจริงความดีงามและเรื่องที่เป็นประโยชน์

๓๑. “ตโป จ” หมายถึง การมีความเพียรเผากิเลส หรือ การรู้จักบังคับควบคุมตน ไม่ปรนเปรอตามใจอยาก

๓๒. “พฺรหฺมจริยญจ” หมายถึง การประพฤติพรหมจรรย์ หรือ การดำเนินตามอริยมรรค หรือ การรู้จักควบคุมตนในทางเพศ หรือ การถือเมถุนวิรัติตามควร

๓๓. “อริยสจฺจาน ทสฺสนํ” หมายถึง การเห็นอริยสัจจ์ หรือ การเข้าใจความจริงของชีวิต

๓๔. “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ”หมายถึง การทำนิพพานให้แจ้ง หรือ การบรรลุนิพพาน

๓๕. “ผฏฺฐสฺสโลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ” หมายถึง การถูกโลกธรรมแต่จิตก็ไม่หวั่นไหว

๓๖. “อโสกํ” หมายถึง การมีจิตไร้เศร้า

๓๗. “วิรชํ” หมายถึง การมีจิตปราศจากธุลี

๓๘. “เขมํ” หมายถึง การมีจิตเกษม

      ซึ่งพระพุทธองค์ ได้สรุปให้ด้วยอีกว่า “เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลเช่นนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ปราชัยในที่ทุกสถาน ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง นี่คืออุดมมงคลของเทวดา และมนุษย์เหล่านั้น”Copyright © 2010 All Rights Reserved.