ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

บรรษัทภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Governance and Corporate Social Responsibility;CSR)

          ปัจจุบันสังคมโลกได้ประจักษ์แล้วว่า หลักการบริหารของโลกตะวันออกหรือภูมิภาคเอเชียนี้ นำโดยนักปราชญ์ของอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ไทย เกาหลี เป็นต้น คือ หลักการและแนวคิดที่ดี สามารถพิสูจน์ให้เห็นผลได้จริงเป็นรูปธรรม ซึ่งในหลักปรัชญาในการบริหารหรือการจัดการ(Management)ไม่ว่าทั้งภาครัฐ(Public)หรือภาคเอกชน(Private)หรือภาคประชาสังคม(Civil Society) ในการที่จะทำให้อยู่รอดและยั่งยืนได้นั้น จะต้องมีหลักการในการบริหารจัดการที่ดี หรือมีหลักธรรมาภิบาล(Good Governance)สำหรับในภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนในภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมนั้นนิยมเรียกว่า บรรษัทภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Governance and Corporate Social Responsibility;CSR)หรือที่นิยมเรียกกันแพร่หลายว่า CSR นั้นเอง

          ซึ่งในหลักของธรรมาภิบาลหรือความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มีหลักการใหญ่ๆอยู่ ๖ ข้อดังนี้ คือ

๑.    ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ(Accountability)

๒.    ความโปร่งใส(Transparency)

๓.    การมีส่วนร่วม(Participation)

๔.    การตรวจสอบและถ่วงดุล(Check and Balance)

๕.    ความเสมอภาคหรือความเที่ยงธรรม(Equity)

๖.    การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล(Efficiency and Effectiveness)

แต่จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาพระพุทธศาสนาบวกกับประสบการณ์ในการทำงานและการให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารจัดการทั้งภาครับและภาคเอกชนมาอย่างยาวนาน ทำให้พบความจริงว่า มีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่มอบให้กับสังคมที่เป็นฆราวาสหรือคฤหัสถ์ในการอยู่ร่วมกันในองค์กรหรือสังคมหรือชุมชนนั้น ในการที่จะอยู่รอดและยั่งยืนและมีความสงบสุขนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมของ “สังคหวัตถุ๔” ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าดีจริง และได้ผลดีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันตลอดจนในอนาคตด้วย เพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และแม้แต่ภาคประชาสังคมต่างๆก็ตาม เพราะในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ไม่ว่าในยุคสมัยใดๆ ถ้าหากผู้นำหรือผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรหรือสังคมนั้น แม้แต่ในสังคมครอบครัวก็ตาม หากปฏิบัติในหลักธรรม๔ ข้อที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้นี้ ย่อมประสบกับความสุข ความเจริญ ความอยู่รอดและยั่งยืนขององค์กร ชุมชนหรือสังคมนั้นได้อย่างแน่นอน

        “สังคหวัตถุ ๔”(Sangahavatthu) คือ ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในความสามัคคี หรือหลักการสงเคราะห์นั้นเอง โดยธรรมะทั้ง ๔ ข้อ ใน “สังคหวัตถุ ๔”มีดังต่อไปนี้ คือ

๑.     ทาน(Dana หรือ giving,generosity,charity) คือ การให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ การแบ่งปัน การช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงการให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนในทางที่ดี เป็นต้น

๒.    ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ(Piyavaca หรือ kindly speech,convincing speech) คือ วาจาอันเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ วาจาซาบซึ้งใจ  คือ กล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดีนั้นเอง

๓.    อัตถจริยา(Athacariya หรือ useful conduct,rendering services,life of service,doing good)คือ การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม เป็นต้น

๔.    สมานัตตตา(Samanattata หรือ even and equal treatment,equality consisting in impartialy,participation and behaving oneself properly in all circumstances)คือ ความมีตนสม่ำเสมอ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดจนถึงวางตนเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี เป็นต้น

ซึ่งหากองค์กรหรือสังคมใดปฏิบัติตามหลักธรรมทั้ง๔ ข้อนี้ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอยู่เป็นประจำ ก็จะนำความสุขความเจริญมาสู่บุคลากร องค์กร ชุมชนหรือสังคมนั้น ทำให้มีความสุข อยู่รอด และยั่งยืนได้อย่างยาวนานไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือภัยคุกคามใดๆมากระทบก็ตาม

 

                              ศิษย์ตถาคต

                         ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
การบริหารโดยอาศัยภูมิปัญญาตะวันออก

ตำนานเมืองพิมาย : ท้าวปาจิต - นางอรพิม article
อิเหนา article
พระลอ พระลักษณวดี พระเพื่อน พระแพง
พระรถ-เมรี : นางสิบสอง article
ศกุนตลา article
อิเหนา article
ตำนานรักอมตะ "นางอุสา - ท้าวบารส"
กำเนิดมหากาพย์ "มหาภารตะ" article
มหาสตรี : สาวิตรี article
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด article
หลวิชัย - คาวี article
พระรถเมรี หรือ นางสิบสอง article
การแก้ปัญหาของมนุษยชาติ article
ทศพิธราชธรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.