ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
สำนักปฏิบัติ"วิปัสสนากรรมฐาน"

สำนักปฏิบัติธรรม “วิปัสสนากรรมฐาน”ของประเทศไทย

 (ที่อยากแนะนำให้ไปฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบุญบารมีและรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยงสืบไป)

                           ..............................................................              
๑. วัดธรรมมงคล

๑๓๒ ถ.สุขุมวิท ซอย ๑๐๑ ตรอกปุณณวิถี ๒๐
แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทร. ๐๒-๓๑๑-๑๓๘๗, ๐๒-๓๓๒-๔๑๔๕, ๐๒-๗๔๑-๗๘๒๒
วิปัสสนาจารย์ พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
สถานที่ปฏิบัติมีหลายแห่ง คือ ๑. ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นห้องมุ้งลวด
๒. ถ้ำวิปัสสนา (จำลอง) ๓. ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ มี ๘๐ ห้องพัก
ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ ๔. ห้องสำหรับทำสมาธิ
๕. สถานปฏิบัติธรรม จ.เชียงราย ๖. สำนักสงฆ์น้ำตกแม่กลาง

๒. วัดอัมพวัน

๕๓ หมู่ที่ ๔ ถ.เอเชีย กม. ๑๓๐ บ้านอัมพวัน
ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐
โทร. (๐๓๖) ๕๙๙-๓๘๑, (๐๓๖) ๕๙๙-๑๗๕
วิปัสสนาจารย์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”

๓. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕๘/๘ ถ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐๒-๔๑๓-๑๗๐๖, ๐๒-๘๐๕-๐๗๙๐-๔
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
สถานที่เป็นตึกทันใหม่ทันสมัยหลายหลัง โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา ๘ วัน ๗ คืน

๔. สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)

๖๘ หมู่ที่ ๑ ต.เลเม็ด อ ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
โทร. (๐๗๗) ๔๓๑-๕๙๖-๗, (๐๗๗) ๔๓๑-๖๖๑-๒
วิปัสสนาจารย์ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา
สวนโมกขพลารามมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือน

๕. วัดป่าสุนันทวนาราม

๑๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา
เปิดอบรม “อานาปานสติภาวนา” แก่ผู้สนใจ ครั้งละ ๙ วัน
เปิดรับครั้งละ ๑๐๐-๑๕๐ คน เป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัด กินอาหารวันละ ๑ มื้อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมายา โคตมี คุณดารณี บุญช่วย
โทร. ๐๒-๓๒๑-๖๓๒๐, ๐๒-๖๗๖-๓๔๕๓, ๐๒-๖๗๖-๔๓๒๓

๖. วัดภูหล่น

๙ บ้านภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๕๐
ปฐมวิปัสสนาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
(วัดภูหล่น เป็นสถานที่หลวงปู่มั่นออกธุดงค์ครั้งแรกกับหลวงปู่เสาร์)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดนี้ค่อนข้างจะห่างจากตัวเมือง บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย และเงียบสงบ
มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเขาไม่สูงนัก สามารถกางกลดอยู่ได้
มีโบสถ์บนเขาและมีกุฏิโดยรอบ บ้างก็ซ่อนอยู่ตามซอกเขา
ที่นี่เหมาะกับผู้เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว ต้องการมาปฏิบัติขั้นอุกฤษฎ์

๗. วัดถ้ำขาม

บ้านคำข่า หมู่ที่ ๔ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดมีเนื้อที่ ๘๔๐ ไร่ พื้นที่จรดเขตอุทยานป่าแนวเทือกเขาภูพาน
วัดอยู่บนเขาสูง แต่ก็มีบันไดขึ้นลงสะดวก มีลิงป่า และไก่ป่า
ที่พัก มีที่พักเป็นกุฏิ (กุฏิละ ๑ คน) หรือพักรวมบนศาลาก็ได้
เหมาะสำหรับผู้ต้องการมาปฏิบัติภาวนาขั้นอุกฤษฎ์

๘. วัดมเหยงคณ์

ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร. (๐๓๕) ๘๘๑-๖๐๑-๒, ๐๘๑-๘๕๓-๕๖๖๙ โทรสาร (๐๓๕) ๘๘๑-๖๐๓
วิปัสสนาจารย์ พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
แนวการปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดรู้รูป-นาม
- บวชเนกขัมมภาวนา ในช่วงเทศกาลวันสำคัญของชาติ-ศาสนา
และวันประเพณีไทย ปีละ ๘ ครั้ง รับสมัครทั้งชาย-หญิง ไม่จำกัดจำนวน
- จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นระยะเวลา ๙ วัน เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง
รับสมัครเฉพาะผู้ที่สนใจจริงในการเจริญสติปัญญาเท่านั้น ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
จำนวนจำกัดรุ่นละ ๓๕ ท่าน โดยต้องสมัครเข้าอบรมล่วงหน้า
- บวชเนกขัมมภาวนาถือศีล ๘ ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน
รับสมัครทั้งชาย-หญิง โดยมีพิธีบวชทุกๆ วัน เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ถือศีลอุโบสถ พักค้างคืนที่วัดทุกวันพระตลอดปี
- อบรมปฏิบัติธรรมพิเศษให้กับคณะข้าราชการหรือเอกชนที่ขอเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม
- รับกุลบุตรที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตั้งใจจะบวชเป็นภิกษุสามเณรเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรม

๙. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

หมู่ที่ ๑ สี่แยกหินกอง บนเขาเทพพนมยงค์ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐
โทร. (๐๓๖) ๓๗๙-๔๒๘, (๐๓๖) ๓๐๕-๒๓๙
วิปัสสนาจารย์ พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)
แนวการปฏิบัติ เน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท ภาวนาเจริญสติกำหนดในกายตน-จิตตน
มองทุกอย่างให้เห็นว่าศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร
จิตสงบอย่างไร เป็นปัจจัตตัง เป็นจุดที่ต้องหาเหตุ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์, วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ
จะมีการจัดอบรมภาวนา ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ บวชเนกขัมมะ (ศีล ๘)

ปัจจุบัน สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต มีวัดสาขาอีก ๒ แห่งคือ
(ก) วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต)
บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม กิ่ง อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
เจ้าหน้าที่ : แม่ชีแวว โทร. ๐๘๑-๖๐๐-๐๘๔๘

(ข) สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐
เจ้าหน้าที่ : แม่ชีนลินรัตน์ โทร. ๐๘๙-๗๗๗-๑๖๒๕
สาขาปากช่องนี้ มีเนื้อที่ ๒๐๐ กว่าไร่ บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท
อากาศเย็นสบาย ร่มรื่น สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นยิ่งนัก
โดยเราอาจเลือกปฏิบัติบนศาลาร่วมกับหมู่คณะ
หรือเลือกปฏิบัติแบบเข้ม-เข้ากรรมฐาน ปิดวาจา พักในกุฏิ ก็ได้
นอกจากนี้แล้ว สาขานี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดอบรมปฏิบัติธรรม
โดยเฉพาะจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าราชการตำรวจ-ทหาร
และข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ฯลฯ

๑๐. วัดสนามใน

๒๗ หมู่ที่ ๔ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
โทร. ๐๒-๔๒๙-๒๑๑๙, ๐๒-๘๘๓-๗๒๕๑
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
แนวการปฏิบัติ เน้นการเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน ๔
วิธีที่เป็นที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะ เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา

๑๑. วัดป่านานาชาติ

หมู่ที่ ๗ บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๑๐
(สาขา ๑๑๙ ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี)
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภัทโท และพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
แนวการปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ
เป็นวัดป่าที่มีต้นไม้ใหญ่มาก มียุงและแมลงต่างๆ มาก
คนที่แพ้ยุงก็ควรหายากันยุงไปด้วย อากาศเย็นสบาย ทานอาหารวันละ ๑ มื้อ
การไปให้เขียนจดหมายไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาส แล้วจึงเดินทางไปอยู่

๑๒. วัดปทุมวนาราม

ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร. ๐๒-๒๕๑-๒๓๑๕, ๐๒-๒๕๒-๕๔๖๕
วิปัสสนาจารย์ พระราชพิพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
นั่งปฏิบัติในศาลาพระราชศรัทธา มีอาสนะและผ้าคลุมตักให้หยิบใช้ได้
บริเวณโดยรอบมีการปลูกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ร่มรื่นสวยงาม
กำหนดการปฏิบัติธรรมที่ศาลาฯ ประจำวันจันทร์-ศุกร์ วันละ ๓ เวลา
เช้า ๗.๐๐-๘.๐๐ น. กลางวัน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. เย็น ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

๑๓. วัดปากน้ำภาษีเจริญ

๓๐๐ ถ.รัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐๒-๔๖๗-๐๘๑๑, ๐๒-๔๕๗-๙๐๔๒, ๐๒-๔๕๗-๔๐๐๑
วิปัสสนาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จนฺทสโร)
แนวการปฏิบัติ ตามแนวธรรมกาย ใช้คำบริกรรม “สัมมาอรหัง”
สถานที่ปฏิบัติ ๑. หอเจริญวิปัสสนาฯ ชั้น ๒ เป็นห้องแอร์ปูพรม
๒. หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิมิต ๓. ตึกบวรเทพมุนี

๑๔. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์

๓ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑, ๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑
วิปัสสนาจารย์ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
แนวการปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
สถานที่ปฏิบัติ คณะ ๕ สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ
เปิดทุกวัน สอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
เช้า ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. กลางวัน ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เย็น ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

๑๕. วัดอินทรวิหาร

อาคารปฏิบัติธรรม “เฉลิมพระเกียรติ” วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๘-๕๕๕๐-๒
วิปัสสนาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
แนวการปฏิบัติ แนวหลักสูตรของคุณแม่สิริ กรินชัย ๘ วัน ๗ คืน หรือ ๔ วัน ๓ คืน
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายผล จากผู้ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริ กรินชัย
เป็นอาคารทันสมัย ๕ ชั้น จุได้ประมาณ ๕๐๐ คน

๑๖. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล

ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทร. ๐๒-๔๔๑-๙๐๐๙, ๐๒-๔๔๑-๙๐๑๒
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ กำหนดรู้อารมณ์ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
สถานที่ปฏิบัติ ชั้น ๒ ของหอประชุม มีเครื่องปรับอากาศ ห้องนอน
มีเครื่องนอน เช่น หมอน มุ้ง ผ้าห่มให้พร้อมหรือนำไปเองก็ได้ ทานอาหาร ๒ มื้อ

๑๗. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี


๑๙ หมู่ที่ ๑๖ ต.คลองสาม อ.คลองสาม จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร. ๐๒-๙๘๖-๖๔๐๓-๕ โทรสาร ๐๒-๙๘๖-๖๔๐๓-๔ ต่อ ๑๑๑
เป็นสาขาของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เพชรเกษม ๕๔
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
สถานที่ร่มรื่น สงบเย็น สัปปายะดีมาก โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา ๘ วัน ๗ คืน

๑๘. วัดอโศการาม

๑๓๖ หมู่ที่ ๒ กม. ๓๑ ถ.สุขุมวิท (สายเก่า) ซ.สุขาภิบาล ๕๘
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทร. ๐๒-๓๘๙-๒๒๙๙, ๐๒-๗๐๓-๘๔๐๕
วิปัสสนาจารย์ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
พื้นที่อาณาบริเวณกว้างขวาง มีสระน้ำใหญ่ในบริเวณวัด
กุฏิพระ แม่ชี และที่พักแยกเป็นสัดส่วนเรียงรายรอบวัด ๔๐๐ กว่าหลัง
ส่วนมากตั้งอยู่ติดริมทะเลซึ่งเป็นป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง

๑๙. วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

บ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทร. (๐๓๘) ๒๓๗-๕๐๖, (๐๓๘) ๒๓๗-๖๔๒, (๐๓๘) ๒๓๗-๙๑๒
วิปัสสนาจารย์ พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
สถานที่ปฏิบัติ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น มีอาคาร ญส. ๗๒ ชาย และ ญส. ๗๒ หญิง
ชั้นละ ๑๐ ห้อง มีห้องน้ำในตัว เรือนปฏิบัติธรรมมี ๑๗ หลัง

๒๐. สำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม

ซ.ประชานุกูล ๗ ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทร. (๐๓๘) ๒๘๓-๗๖๖, (๐๓๘) ๒๘๓-๓๔๐, ๐๘๑-๘๖๑-๓๕๔๔
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
สำนักฯ มีเรือนพักปฏิบัติธรรมทั้งหญิง-ชาย แยกเป็นสัดส่วนอยู่จำนวนมาก
การอยู่ปฏิบัติให้พักคนเดียว เน้นการเก็บอารมณ์ ไม่พูดคุยกัน อย่างเคร่งครัด
การรับประทานอาหารจะมีปิ่นโตส่งถึงห้อง ๒ มื้อ
ทุกวันจะมีการสอบอารมณ์กรรมฐานโดยพระอาจารย์-พระวิปัสสนาจารย์
ค่าน้ำไฟ-อาหาร วันละ ๑๕๐ บาท หรือเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ห้ามอยู่เกิน ๙๐ วัน

๒๑. วัดภัททันตะอาสภาราม
สำนักวิปัสสนาสมมิตร-ปราณี


๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทร. (๐๓๘) ๒๙๒-๓๖๑, ๐๘๑-๗๑๓-๐๗๖๔, ๐๘๑-๙๒๑-๑๑๐๑
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
เปิดสอนทุกวัน มีพระวิปัสสนาจารย์คอยสอบอารมณ์กรรมฐานทุกๆ วัน
โดยผู้เข้ามาปฏิบัติฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระสังฆาธิการสนองงานคณะสงฆ์
- เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของบุคลากรจากหน่วยราชการต่างๆ
ตลอดจนฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
สามารถรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ประมาณ ๕๐๐ รูป/คน
โดยเป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริจาคเพื่อขยับขยายมาจากสำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม
สถานที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและธรรมชาติ มีกุฏิสงฆ์สร้างในแบบธรรมชาติมุงจาก

๒๒. วัดเขาสุกิม

๑๒ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๒๐
โทร. ๐๘๙-๙๓๑-๕๕๔๔, ๐๘๑-๔๕๖-๘๓๘๔
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนเชิงเขา กว้างขวางกว่า ๓,๒๘๐ ไร่
มีทางบันได และรถรางขึ้นไปบนวัด บริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย
มีศาลาที่พักที่สะดวกสบาย เป็นห้องมุ้งลวด มีเตียง ที่นอนหมอนให้ หรือพักที่กุฏิว่างต่างๆ

๒๓. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

๖๐ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทร. (๐๕๖) ๕๑๑-๓๖๖, (๐๕๖) ๕๑๑-๓๙๑
วิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”

๒๔. วัดถ้ำผาปล่อง

ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๗๐
วิปัสสนาจารย์ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่บนดอย ทางขึ้นลงเทปูนเป็นบันไดเดินได้สะดวกแต่ค่อนข้างสูง
หลวงปู่เคยเล่าไว้ว่าที่ถ้ำผาปล่อง และถ้ำเชียงดาวนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ให้สำรวมระวัง รักษาความสงบ ไม่ร้องรำทำเพลง เล่นตลกคะนอง
เพราะเคยมีพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
พระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคม พระอรหันต์สมัยพระกัสสโป
และพระอรหันต์สมัยพระพุทธโคดม มาบำเพ็ญเพียรและละสังขารอยู่หลายองค์
การนั่งภาวนาที่นี่จะทำเหมือนสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่ คือ
ท่านจะให้ทุกคนที่ไปภาวนานั่งสมาธิเพชรฟังเทศน์ ด้วยเหตุผลว่า
“การนั่งสมาธิเพชรนั้นเป็นการฝึกฝนคนเราให้เกิดความตั้งใจมั่น”

๒๕. วัดป่าสาลวัน

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. (๐๔๔) ๒๕๔-๔๐๒, ๐๘๑-๙๖๗-๑๔๓๕
วิปัสสนาจารย์ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วันที่ ๑-๕ ของทุกเดือน จะมีการอบรมการปฏิบัติแก่อุบาสกอุบาสิกา
ที่ใต้ศาลา และบนวิหารชั้น ๒ โดยจะมีพระให้การอบรม

๒๖. วัดแดนสงบอาสภาราม

๙๙ ซอย ๑๙ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. (๐๔๔) ๒๑๔-๑๓๔, (๐๔๔) ๒๑๔-๘๖๙-๗๐
วิปัสสนาจารย์ พระครูภาวนาวิสิฐ (ศรีสิวรรณ สิริสุวณฺโณ)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
วัดเป็นศูนย์วิปัสสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดทั้งปี

๒๗. วัดป่าวะภูแก้ว

หมู่ที่ ๑๑ บ้านวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๓๐๑๗๐
โทร. (๐๔๔) ๒๔๙-๐๔๕
วัดป่าวะภูแก้วเป็นวัดสาขาของวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
วิปัสสนาจารย์ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก สถานที่เงียบสงบ สวยงาม
มีอาคารอบรมขนาดใหญ่ สำหรับผู้มาทำสมาธิเป็นหมู่คณะ

๒๘. วัดหนองป่าพง

๔๖ หมู่ ๑๐ บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. (๐๔๕) ๓๒๒-๗๒๙
วิปัสสนาจารย์ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
แนวการปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ

๒๙. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

๖ หมู่ที่ ๒๕ บ้านเนินทาง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. (๐๔๓) ๒๓๗-๗๘๖, (๐๔๓) ๑๒๗-๗๙๐
เป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
วิปัสสนาจารย์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” เช่นเดียวกับวัดอัมพวัน

๓๐. วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม (วัดป่าเหล่างา)

ซ.ศรีจันทร์ ๑๓ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. (๐๔๓) ๒๒๒-๐๔๒
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม และหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

๓๑. วัดถ้ำผาบิ้ง

บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
เมื่อไปถึงจะพบศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มีกุฏิหลายหลัง
มีถ้ำอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา มีบันได้ขึ้นสะดวก เป็นที่สงบวิเวกมาก
เหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฎ์ พระในสายพระอาจารย์มั่นมักมากจำพรรษา
และปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างไกลจากตัวเมือง

๓๒. วัดถ้ำกองเพล

ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
โทร. (๐๔๒) ๓๑๒-๓๗๗
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ขาว อนาลโย
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
เป็นวัดป่ากว้างขวาง พร้อมศาลาปฏิบัติธรรมสร้างภายในถ้ำ
ทางไปถ้ำสะดวกอยู่ริมถนน รถเข้าถึงปากถ้ำได้ ไม่ต้องปีน
บางกุฏิก็ซ่อนอยู่ตามเหลือบผาต่างๆ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
เมื่อไปถึงให้ติดต่อศาลาประชาสัมพันธ์เพื่อขออนุญาตก่อน ปฏิบัติธรรมอย่างเข้ม

๓๓. วัดป่าบ้านตาด

บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
ในวัดมีกุฏิที่พักหลายกุฏิ มักจะมีลูกศิษย์มาอยู่ปฏิบัติกันมาก
แต่ผู้มาปฏิบัติที่นี่ต้องกินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก
กลางคืนมักจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ จนดึก หรือโต้รุ่งก็มี
ไม่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืน ผู้ปฏิบัติจึงควรจำไฟฉายหรือเทียนติดตัวไปด้วย
เพื่อใช้ส่องทางเดิน ทางจงกรม ซึ่งมักจะเป็นทางดิน
และอาจมีสัตว์ เช่น งู อยู่บ้าง ต้องเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนต่อกัน

๓๔. วัดหินหมากเป้ง

หมู่ที่ ๔ บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ๔๓๑๓๐
โทร./โทรสาร (๐๔๒) ๔๒๑-๔๐๙
วิปัสสนาจารย์ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
ในวัดมีกุฏิเรือนรับรองอยู่มาก บริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าไผ่
ทะเลสาบใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ร่มรื่น สงบเย็น เหมาะแก่การอยู่ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

๓๕. วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก)

บ้านนาคำแคน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย ๔๓๒๑๐
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดตั้งอยู่บนภูทอก ทางขึ้นค่อนข้างชัน
สร้างด้วยความอัศจรรย์และด้วยจิตที่เด็ดเดี่ยวของพระเณร
ท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทางขึ้นเป็นขั้นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบภูจนถึงยอด
บริเวณหน้าผา ท่านใช้ไม้ ๒ ลำมัดให้แน่นยื่นออกไป ๔ เมตร
เอาเชือกบังสุกุลผูกปลายไม้ที่ยื่นออกไป ตรึงใส่เสาที่ปักไว้ แล้วไปนั่งที่ปลายไม้นั้น
เพื่อตอกหินเจาะหลุมที่หน้าผา ปรากฏว่า ถ้าให้ฆราวาสไปนั่งปลายไม้ครั้งใด
ก็ไม่สามารถควบคุมสติสมาธิได้ เพราะมองไปข้างบ่างก็เกิดความหวั่นไหว
จนไม่สามารถตอกหินได้สำเร็จ ผู้สร้างจึงเป็นพระและเณร สิ่งปลูกสร้างนี้มี ๗ ชั้น
มีกุฏิที่พักเชิงเขาที่ชั้น ๒ หรือจะพักกุฏิว่างรอบเขาก็ได้ (ต้องขออนุญาตก่อน)
เหมาะกับผู้ปฏิบัติที่ฝึกมาดีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ

๓๖. วัดดอยธรรมเจดีย์

หมู่ที่ ๓ บ้านนาสีนวล ต.ตองโขบ อ.ศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ๔๗๒๘๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ และพระอาจารย์แบน ธนากโร
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
ปกติจะปฏิบัติธรรมที่ศาลา ส่วนที่พักมีกุฏิและอาคารซึ่งสะอาดทันสมัย
วัดดอยธรรมเจดีย์ เป็น ๑ ใน ๔ วัดที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
กล่าวชมว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งภาคปฏิบัติ
เพราะข้อวัตรปฏิบัตรค่อนข้างเคร่งครัดตามแบบฉบับพระกรรมฐานสายนี้

๓๗. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)

ถนนรพช. หมู่ที่ ๑ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ๔๗๑๙๐
โทร. (๐๔๒) ๗๒๒-๐๐๒
วิปัสสนาจารย์ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
ณ ที่วัดแห่งนี้มีหลายถ้ำ มีถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำพวง ซึ่งหลวงปู่มั่นเคยเล่าให้ฟังว่า
เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เคยมีพระอรหันต์ชื่อ พระนรสีห์ มานิพพานที่นี่

๓๘. วัดป่าสุทธาวาส

๑๓๙๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. (๐๔๒) ๗๓๓-๐๔๑, (๐๔๒) ๗๑๑-๕๗๓
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
มีอาคารเป็นตึกปูน ๓ ชั้นหลังใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน เย็นสบาย

๓๙. วัดคำประมง

๒๐ หมู่ที่ ๔ บ้านคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐๘๑-๖๐๑-๖๙๖๐, ๐๘๑-๓๒๒-๗๑๐๗ โทรสาร (๐๔๒) ๗๗๙-๒๗๖
วิปัสสนาจารย์ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่น้อยในฤดูนอกพรรษา จึงเงียบสงบ
มีเจ้าหน้าที่ตัดหญ้า ปลูกดอกไม้สวยงามอย่างดี
มีพระพุทธรูปปางต่างๆ และสิ่งก่อสร้างสวยงาม มีสระน้ำทะเลสาบใหญ่
ฝูงปลามากมาย มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ

๔๐. สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)

เขากิ่ว ต.ไร้ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทร. (๐๓๒) ๔๒๘-๕๒๒
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติ
เขากิ่วเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีต้นไม้หนาแน่นมาก อยู่ใกล้เมือง เดินทางสะดวก
บนเขามีลิงอยู่บ้าง แต่ไม่ทำร้ายคน บนสำนักฯ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ศาลา ถ้ำชี ซึ่งใช้เป็นอุโบสถ กุฏิที่พัก ห้องน้ำ-ส้วม พอสะดวกสบายแก่การปฏิบัติ
ที่นี่เน้นการปฏิบัติเคร่งครัด กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก

๔๑. เสถียรธรรมสถาน

๒๔/๕ หมู่ที่ ๘ ซ.วัชรพล (ถ.รามอินทรา ๕๕)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทร. ๐๒-๕๑๐-๖๖๙๗, ๐๒-๕๑๐-๔๗๕๖ โทรสาร o๒-๕๑๙-๔๖๓๓
วิปัสสนาจารย์ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติภาวนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โอเอซิสธรรมกลางกรุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น
สงบเงียบ สงบเย็น ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร สาธุชนทุกท่านสามารถ
เข้าไปปฏิบัติธรรมได้ ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้
ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง

๔๒. บ้านซอยสายลม

๙ ถ.พหลโยธิน ซอย ๘ ซอยสายลม (ระหว่างตึกชินวัตร ๑ และตึกพหลโยธินเพส)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๑๖-๗๑๗๗, ๐๒-๒๗๒-๖๗๕๙
วิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”

๔๓. วัดพิชยญาติการาม

๖๘๕ ถ.ประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๑-๔๓๑๙, ๐๒-๔๓๘-๔๔๔๒
วิปัสสนาจารย์ พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) และแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ อานาปานสติภาวนา
มีการปฏิบัติธรรม อบรมกรรมฐาน และดูกฎแห่งกรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

๔๔. วัดผาณิตาราม

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. (๐๓๘) ๕๐๒-๐๐๐, (๐๓๘) ๕๐๒-๐๘๗-๘
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเยาวชน และบุคคลทั่วไป
สถานที่ร่มรื่น สงบเย็น สัปปายะดีมาก ที่พักสะอาด สะดวก ปลอดภัยดีมาก
และที่ปฏิบัติมีเครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา ๘ วัน ๗ คืน

๔๕. วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

๖๒/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐
โทร. (๐๓๖) ๒๓๖-๕๐๐-๕, ๐๘๖-๑๓๓-๖๘๘๙, ๐๘๔-๓๑๐-๙๔๔๒
วิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”
รับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ตามระเบียบและจารีตของสำนัก

๔๖. วัดสังฆทาน

๑๐๐/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่น้อย ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐๒-๔๔๗-๐๗๙๙, ๐๒-๔๔๗-๐๘๐๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก และหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ อานาปานสติภาวนา
มีการจัดบวชเนกขัมมปฏิบัติทุกวัน ทั้งบวชคนเดียวและบวชหมู่

๔๗. ศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า

ประเทศไทยมีศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า รวมทั้งหมด ๕ ศูนย์
อยู่ในความดูแลของสำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์

(๑) ศูนย์วิปัสสนาธรรมกมลา
กม. ๑๖๖+๙๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร)
๒๐๐ บ้านเนินผาสุก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทร. (๐๓๗) ๔๐๓-๑๘๕, ๐๘๙-๗๘๒-๙๑๘๐

(๒) ศูนย์วิปัสสนาธรรมอาภา
กม. ๔๙+๔๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (พิษณุโลก-หล่มสัก)
๑๓๘ แยกเข้าบ้านห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๒๒๐
โทร. (๐๕๕) ๒๖๘-๐๔๙, ๐๘๑-๖๐๕-๕๕๗๖, ๐๘๖-๔๔๐-๓๔๖๓

(๓) ศูนย์วิปัสสนาธรรมสุวรรณา
๑๑๒ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๔๐
โทร. ๐๘๖-๗๑๓-๕๖๑๗, ๐๘๔-๗๙๖-๖๐๖๙

(๔) ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา
๒๐/๖ หมู่ที่ ๒ บ้านวังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๔๐
โทร. (๐๓๔) ๕๓๑-๒๐๙, ๐๘๑-๘๑๑-๖๔๔๗, ๐๘๑-๘๑๑-๖๑๙๖

(๕) ศูนย์วิปัสสนาธรรมธานี
๔๒/๖๖๐ หมู่บ้านเค.ซี. การ์เด้นโฮม ถ.นิมิตใหม่
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
โทร. ๐๒-๙๙๓-๒๗๑๑, ๐๒-๙๙๓-๒๗๐๐, ๐๘๑-๘๔๓-๖๔๖๗

วิปัสสนาจารย์ ท่านอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (S.N. Goenka)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติภาวนา
มีการจัดการอบรมวิปัสสนา (หลักสูตรสติปัฏฐาน) หลักสูตร ๑๐ วัน
สำหรับพระภิกษุ สามเณร และฆาราวาสทั่วไป รวมทั้งเด็กและเยาวชน
เริ่มต้นในเย็นวันแรก และสิ้นสุดในตอนเช้าของวันสุดท้าย ตลอดทั้งปี

๔๘. มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๕๔๙/๙๔ ซ.ยิ่งอำนวย (จรัญสนิทวงศ์ ๓๗) ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทร. ๐๒-๔๑๒-๒๗๕๒
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม
และปฏิบัติจิตภาวนา นำพาโดยครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์สายหลวงปู่มั่น
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๓๐ น. ซึ่งในแต่ละครั้งนั้นจะมีพระภิกษุมาหลายองค์

๔๙. วัดชลประทานรังสฤษฎ์

๗๘/๘ หมู่ที่ ๑ ก.ม.๑๔ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. ๐๒-๕๓๘-๘๘๔๕, ๐๒-๕๘๔-๓๐๗๔
วิปัสสนาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
แนวการปฏิบัติ แนวอานาปานสติภาวนา
ทุกวันอาทิตย์สาธุชนจะมาทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก

๕๐. วัดเขาพุทธโคดม

ศาลาธรรมสันติ ๔๒/๒ หมู่ที่ ๔ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
โทร. (๐๓๘) ๗๗๒-๑๓๒, (๐๓๘) ๗๗๒-๙๔๔, (๐๓๘) ๓๑๒-๖๐๘
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
ทางวัดได้จัดเครื่องนอน พร้อมอาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติแต่รสชาติดี
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้
ก็ขอให้รับศีล ๕ แทน จะมีการตระเตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆ ทั้งสิ้น หากจะทำบุญขอให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น
รวมทั้งห้ามทรงเจ้าเข้าผี ตลอดจนขอให้มีสัมมาวาจา งดพูดมาก

๕๑. วัดบูรพาราม

ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทร. (๐๔๔) ๕๑๔-๒๓๔
วิปัสสนาจารย์ พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
แนวการปฏิบัติ แนวดูจิต ตามหลักสติปัฎฐาน ๔
วัดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์ หน้าศาลากลางจังหวัด
แต่สงบเงียบ สงบเย็น สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
วัดบูรพารามเป็นวัดธรรมยุตแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ท่านมีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิต
จนกระทั่งได้รับสมญาว่าเป็น ‘บิดาแห่งการภาวนาจิต’

๕๒. วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม

บ้านฝาง ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ๔๗๒๕๐
โทร. ๐๘๑-๘๗๒-๘๔๓๓, ๐๘๑-๓๒๐-๗๘๖๒, ๐๘๑-๘๗๑-๙๘๔๕
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
แนวการปฏิบัติ แนวเจริญอานาปานสติกรรมฐาน
วัดนิพเพธพลาราม ตั้งอยู่ห่างจากวัดไตรสิกขาฯ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ทางวัดมีการจัดปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น
- งานเสขปฏิปทา เป็นงานปฏิบัติธรรมประจำปี
- วิสาขบูชามหาพุทธชยันตี งานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ฯลฯ
ซึ่งจะมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จากทั่วทุกสานุทิศ
เดินทางมาปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา เป็นจำนวนมาก

๕๓. วัดปัญญานันทาราม

๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๑
โทร. ๐๒-๙๐๔-๖๑๐๑-๒, ๐๒-๙๐๔-๖๑๐๗ โทรสาร ๐๒-๙๐๔-๖๐๖๕
วิปัสสนาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
และพระปัญญานันทมุนี (พระมหาสง่า สุภโร)
แนวการปฏิบัติ แนวอานาปานสติภาวนา
วัดปัญญานันทาราม มีโครงการสําหรับสาธุชนทั่วไปมากมาย เช่น
- โครงการเพิ่มโอกาสบวชธรรมจาริณี
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมรักษาอุโบสถ (วันพระ)
- โครงการชีวิตใหม่ (บําเพ็ญบารมีวันอาทิตย์)
- โครงการสร้างความสุขด้วยการบําเพ็ญบุญ (วันสําคัญต่างๆ)
- โครงการวิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ

๕๔. ตำหนักพระครูเทพโลกอุดร

๒๘/๒๙ ถนนรามราช อ.พล จ.ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทร. ๐๔๓-๔๑๔๖๑๔,๔๑๕๗๒๗ โทรสาร ๐๔๓-๔๑๘๕๘๑

 (คุณแม่มณีจันทร์ เลิศหิรัญปัญญา)

๕๕. วัดป่าสุคะโต สถาบันสติปัฏฐาน

หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

โทร. ๐๘๕-๔๙๒-๗๗๐๙, ๐๘๗-๙๕๗-๑๖๘๔

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

แนวการปฏิบัติ เน้นการเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน ๔

วิธีที่เป็นที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะ เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา

มีการจัดอบรมเจริญสติภาวนา (หลักสูตร ๗ วัน) เป็นประจำทุกเดือน

 

๕๖. สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล)

สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ
๑๔๙ หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแคบ ก่อนถึงน้ำตกไทรโยคน้อย
ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
โทร. ๐๘๑-๘๖๒-๑๗๕๗
วิปัสสนาจารย์ อุบาสิกาบงกช สิทธิผล
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติภาวนา
สถานที่ของสำนักฯ มีความสัปปายะ สงบเงียบ ร่มรื่น งดงาม อากาศเย็น
รอบล้อมด้วยต้นไม้ ป่า และภูเขา เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นยิ่งนัก
ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้
ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง
มีอาหารมังสวิรัติให้รับประทานตอนมื้อเที่ยงทุกวัน
สถานที่พักแยกชาย-หญิงชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุกคนมีมิตรภาพมาก

๕๗. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

หมู่ที่๒ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐

โทร. ๐๕๓-๘๒๖-๘๖๙

(พระเทพสิทธาจารย์(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล))

๕๘. สำนักสงฆ์สหบุญญาราม

๑๘๘ หมู่ ๗ บ้านปางวุ้น ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๒๓๐

(ท่านหลวงพ่อพีระ ปั้นมณี)

๕๙. สำนักปฏิบัติธรรมบ้านไร่พัฒนา(ภูริทัตตะ)

บ้านหนองไศล ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐

 (คุณแม่จันทา ฤกษ์ยาม)

๖๐. วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) หรือวัดภูย่าอู่

บ้านนาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

 โทรศัพท์ ๐๔๒-๙๑๐๐๔๐, ๐๔๒-๙๑๐๙๑๐

(พระราชสิทธาจารย์(หลวงปู่ทองใบ ปภัสโร)ประธานสงฆ์ฯ)

๖๑. วัดเขาสมโภชน์
เลขที่ ๑๑ หมู่ ๕ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
ตู้ ปณ. ๑๐ ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๒๒-๗๗๗,๐๓๖-๔๕๑-๗๒๕

(หลวงปู่คง จตฺตมโล อดีตประธานสงฆ์ฯ)

๖๒. วัดป่าขันติธรรม

 บ้านยาง  ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทร. ๐๔๕-๘๒๖๐๐๗-๙

(หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก ประธานสงฆ์ฯ)

๖๓. วัดป่าเจริญราช

๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ตำบล บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทร.๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒

(พระอาจารย์วีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาส)

๖๔.วัดคีรีวงศ์
ตั้งอยู่ถนนมาตุลีและถนนดาวดึงส์
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร ๐-๕๖๒๒-๒๐๐๙, ๐-๕๖๒๒-๖๑๙๙

พระราชพรหมาจารย์ (หลวงพ่อมหาบุญรอด ปญฺญาวโร)

๖๕. วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง)

๘๐ หมู่๑๑ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๖๐

โทร. ๐๔๓-๕๐๘-๑๘๓

(พระเทพวิสุทธิมงคล(หลวงปู่ศรี มหาวีโร)อดีตประธานสงฆ์ฯ)

 

๖๖. วัดถ้ำเมืองนะ หรือ วัดพุทธพรหมปัญโญ

ถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๗๐

โทร. ๐๘๕-๗๒๐-๓๖๐๘

(หลวงตาม้า ศิษย์ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

๖๗ ต้นบุญธรรมสถาน

๒๒/๕ หมู่๕ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๔๐๒-๔๙๙๐ , ๐๘๙-๘๑๘-๒๑๐๐

(มูลนิธิธรรมสิริ)

 ๖๘.วัดป่าท่าพง

หมู่๕ ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐

โทร. ๐๘๙-๖๖๙-๒๑๕๐

(พระอาจารย์ประเวศ เขมสรโณ)

๖๙. วัดป่าธรรมอุทยาน(บ้านสำราญ-เพี้ยฟาน)

กม.๑๑ ถ.มิตรภาพ บ้านสำราญ-เพี้ยฟาน ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

โทร. ๐๘๖-๘๕๘-๘๙๖๙

(หลวงพ่อสำราญ ธัมมธโร(กล้วย)ประธานสงฆ์ฯ)

๗๐. ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานเฉลิมพระเกียรติวังม่วง

๑๙๑ หมู่๖ บ้านวังม่วง ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๖๐

(พระครูวินัยธรนิคม สิริวัทฒโน)

 

๗๑. วัดพระบาทปางแฟน

๕๐ หมู่ที่๕ บ้านปางแฟน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐

โทร.๐๘๖-๑๘๑-๔๙๘๘ , ๐๘๙๕๕๔-๒๒๕๕

(พระอาจารย์ครูบาโต ฐิตวิริโย)

๗๒. วัดเขาอิติสุคโต

๓๘/๓๕ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๐๐

โทร. ๐๓๒-๕๓๔-๓๗๗

(หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก)

๗๓. วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

ถนนรพช. คลองสระหมู่ที่๒-คลองสระหมู่ที่๓ บ้านคลองสระ

ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ๑๒๑๖๐

โทร. ๐๒-๕๙๓-๒๔๓๓ , ๐๘๑-๖๔๒-๒๕๖๕

(พระอาจารย์เจี๊ยะ จุนฺโท อดีตเจ้าอาวาส)

๗๔. สำนักฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า(วัดแก้วมณี)

๕๙/๑ หมู่ที่๑ ต. ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐

โทร.๐๘๑-๕๗๘-๒๐๔๐ , ๐๘๑-๒๙๒-๐๑๗๖

(พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ)

๗๕. วัดสัจจธรรมาราม(วัดไผ่เหลือง)

ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ๑๑๑๔๐

โทร. ๐๒-๕๙๕-๑๑๗๘ , ๐๒-๙๐๓-๘๓๘๑

(พระครูภาวนาวรานุศาสก์ หรือหลวงพ่อสิงห์อดีตเจ้าอาวาส)

๗๖. วัดป่าห้วยกุ่ม

ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๒๐

โทร.

(หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม)

๗๗. สวนพุทธธรรมบายตึ๊กเจีย

(มีรูปปั้น “หลวงปู่สรวง”เทวดาเดินดินที่ใหญ่ที่สุดด้วย)

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทร. ๐๒-๕๐๑-๓๕๓๖

(พระอาจารย์เทียนชัย ชัยทีโป)

 

๗๘. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์

(สำนักสงฆ์เขาดินหนองแสง)

ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐

โทร. ๐๓๙-๓๗๖-๒๔๒ , ๐๓๙-๓๑๗-๒๒๐ , ๐๓๙-๓๑๗-๒๖๑

(พระอาจารย์มานพ อุปสโม ประธานสงฆ์และผู้อำนวยการ)

๗๙. วัดปิปผลิวนาราม

หมู่๘ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ๒๑๑๒๐

โทร.

(หลวงพ่อวิโมกข์)

๘๐. วัดดวงแข

๙๒ ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทร. ๐-๒๒๑๖-๑๓๖๓-๔ และ ๐-๒๒๑๖-๖๕๐๕

(พระครูเขมบัณฑิต รักษาการเจ้าอาวาส)

๘๑. วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

ที่ตั้ง๙๙๙ ซอย ๑๙
ถนนพระราม ๙
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ ๑๐๓๒๐

โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๙-๗๖๗๖

(พระเทพญาณวิศิษฏ์ (อภิพล อภิพโล)เจ้าอาวาส)

หมายเหตุ : เป็นวัดประจำรัชกาลที่๙

๘๒. วัดบึงลัฏฐิวัน

ที่ตั้ง ๒๖ หมู่ที่๑ บ้านช้าง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘๒๗๐

โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๔๑-๘๓๙

(พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส)เจ้าอาวาส)

หมายเหตุ : เป็นวัดสาขาที่๒๐ ของวัดหนองป่าพง(หลวงปู่ชา สุภัทโท)

๘๓. วัดสันติวัน

ที่ตั้ง ๒๘๙/๒ หมู่๓ ถนนบึงพระ-ดงหลวง ตำบลบึงพระ

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๘๗-๘๖๙

(พระครูสันติจันทคุณ(บุญมี จนฺทูปโม)เจ้าสำนัก)

หมายเหตุ : สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑

๘๔. วัดวังหิน

ที่ตั้ง เลขที่ ๗๗ หมู่ ๑ บ้านวังหิน ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕-๓๓๕-๖๑๙

(พระมหาวิเชียร ชินวํโส พระวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์)

หมายเหตุ : สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๔

๘๕. วัดป่าพุทธมงคล

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ บ้านช้างอียอ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

โทรศัพท์

(พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร)เจ้าอาวาส)

หมายเหตุ : เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายมหานิกาย แห่งที่ ๑

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.