ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
พระพุทธศาสนา

                                      การสร้างความร่ำรวยแบบยั่งยืน

                                                                                                                                    พนพ   เกษามา

                                                                                                  นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

                                                                           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                .........................................................................................................

     ๑.บทนำ

          ในการดำรงชีวิตในทางโลกของมนุษย์ปุถุชนธรรมดานั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมีหรือการเป็นเจ้าของและครอบครองทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมากหรือเรียกว่า “ความร่ำรวย”นั้น เป็นสี่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการ อันเนื่องมาจากว่าทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นจะสามารถบันดาลความสุขในทางโลกหรือเรียกว่า “โลกียสุข”[1]ได้  ซึ่งก็คือ ความสุขอย่างโลกีย์,ความสุขที่เป็นวิสัยของโลก,ความสุขที่ประกอบด้วยอาสวะ เช่น กามสุข มนุษยสุข ทิพยสุข ตลอดจนถึงฌานสุขและวิปัสสนาสุข จึงทำให้มนุษย์ทั้งหลายได้มีความพยายามแสวงหาทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์และรักษาซึ่งทรัพย์เหล่านั้นด้วยแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่คิดว่าเป็นแนวทางและวิธีการที่ดี มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด แต่จากประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีตและจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ผ่านมา พบว่าแนวทางและวิธีการแสวงหา  การใช้จ่าย และการรักษาซึ่งทรัพย์นั้น มีความแตกต่างกันและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไม่เท่ากัน แต่มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าบุคคลหรือองค์กรที่มีหลักการหรือแนวทางและวิธีการที่ดีก็จะทำให้กลายเป็น “คนร่ำรวย”หรือเป็น “เศรษฐี”หรือ “คหบดี”ได้ ส่วนผู้ที่หรือองค์กรที่มีหลักการหรือแนวทางและวิธีการที่ไม่ดี ก็จะมีทรัพย์สินเงินทองไม่มากหรือจัดว่าเป็น “คนยากจน” หรือ “คนอนาถา”ก็มีอยู่มาก ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าผู้ดำรงชีวิตนทางโลก(โลกียะ)จะใช้แนวทางในการสร้างความร่ำรวยหรือการดำเนินธุรกิจโดยนิยมใช้และให้การศึกษาหรือสั่งสอนตลอดจนเรียนรู้ในเรื่องของ “เศรษฐกิจทุนนิยม”หรือ “บริโภคนิยม” หรือ “บริโภควิบัติ”หรือ “วัตถุนิยม” เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การสอนและการแต่งหนังสือของกูรูด้านการสร้างความร่ำรวยที่มีแม่แบบแผนและคำสอนเป็นที่ยอมรับแพร่หลายกันทั่วโลกคือ เรื่อง “เงินสี่ด้าน”[2] หรือ “Cashflow Quadrant” ซึ่งแต่งหนังสือออกมาชื่อว่า “พ่อรวยสอนลูก”หรือ “Rich Dad Poor Dad” โดย โรเบิร์ต  ที. คิโยชากิ และชารอน แอล. แลชเตอร์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและหนังสือเล่มนี้ขายดีมากทั่วโลกและแปลเป็นหลายภาษาอีกด้วย โดย “เงินสี่ด้าน”นี้ก็คือ “ลูกจ้าง” “คนทำธุริจส่วนตัว” “เจ้าของกิจการ” และ “นักลงทุน” แต่ก็พบว่าในระยะยาวของชีวิตของผู้ที่ใช้หลักคิดและวิธีการตามที่สอนนี้ ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของตัวเองและชีวิตของธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจที่ใช้แนวทางและวิธีการตามที่สอนนี้ ว่าพบกับ “ความร่ำรวยแบบยั่งยืน” และในชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตองค์กรธุรกิจก็ไม่ได้ร่ำรวยและยั่งยืนยาวนานอย่างที่ควรจะเป็นไป แต่จากการศึกษาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของพระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากประวัติศาสตร์ของคนร่ำรวยหรือมหาเศรษฐีหรือคหบดีในสมัยพุทธกาล พบว่ามีคำสอนเกี่ยวกับหลักการหรือแนวทางและวิธีการในการแสวงหาทรัพย์ การใช้จ่ายทรัพย์และการรักษาซึ่งทรัพย์ให้ดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดมีอยู่ ซึ่งเรียกว่า “ทิฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม๔”[3] ซึ่งพระอริยสงฆ์ของประเทศไทยหลายรูปด้วยกัน ยังได้สอนลูกศิษย์ด้วยว่าเป็น “พระคาถาหัวใจเศรษฐี”อีกด้วย โดยพระธรรมคำสั่งสอนของ“ทิฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม๔”นี้ประกอบไปด้วยหลักธรรม๔ ประการ คือ “อุฏฐานสัมปทา”หรือการถือหมั่น “อารักขสัมปทา”หรือการถึงพร้อมด้วยการรักษา “กัลยาณมิตตตา”หรือการคบคนดีเป็นมิตร “สมชีวิตา”หรือการมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม โดยสามารถย่อเป็นประโยคสั้นให้จำได้ง่ายๆ คือ “อุ อา กะ สะ” หรือเป็นคำกลอนสอนใจที่ว่า “ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรม” หรือ “ขยัน หมั่นรักษา คบหาคนดี มีชีวิตพอเพียง”ดังจะแสดงรายละเอียดของความหมายและแนวทางสร้างความร่ำรวยของทั้ง๒ แนวทาง เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้

 

      ๒. “เงินสี่ด้าน”ตามแนวทางของ “พ่อรวยสอนลูก”

     โดยโรเบิร์ต ที.คิโยซากิ และ ซารอน แอล. แลชเตอร์ ได้นำเสนอการสร้างความร่ำรวยอย่างรวดเร็วในหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก”[4]หรือ“Rich Dad Poor Dad” โดยนำเสนอเป็นคำสอนระหว่างแนวคิดระหว่าง “พ่อจน”หรือ “Poor Dad”  กับ “พ่อรวย”หรือ “Rich Dad” ซึ่งแนวความคิดและคำสอนของพ่อรวยจะทำให้สร้างความร่ำรวยได้มากและรวดเร็วกว่าพ่อจน  อีกทั้งยังได้สั่งสอนอีกว่า “เงินสี่ด้าน”หรือ “Cashflow Quadrant” คือ ด้านที่๑ การเป็น “ลูกจ้าง”หรือ “พนักงาน” หรือ “Employee” หรือE ด้านที่๒ คือ การเป็น “คนทำธุรกิจส่วนตัว”หรือ “Self-Employed”หรือS ด้านที่๓ คือ การเป็น “เจ้าของกิจการ”หรือ “Business Owner”หรือB และด้านที่๔ คือ การเป็น “นักลงทุน”หรือ “Investor”หรือI กล่าวโดยสรุปก็คือการที่จะร่ำรวยอย่างรวดเร็วและ “เป็นอิสระทางการเงิน”จะต้องเปลี่ยนจากด้านที่๑ คือ การเป็นลูกจ้าง(E)และ๒  คือ การเป็นคนทำธุรกิจส่วนตัว(S) ไปอยู่ในด้านที่๓ คือ การเป็นเจ้าของกิจการ(B)และ๔ คือ การเป็นนักลงทุน(I) จึงจะสามารถสร้างความร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วและสามารถเป็นอิสระทางการเงินได้มากกว่า แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะร่ำรวยอย่างยั่งยืนและมีความสุขอย่างแท้จริง เพราะจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ยังพบว่าคนรวยที่เป็นเจ้าของกิจการ(B)และนักลงทุน(I) ก็ล้มเหลวในด้านการเงินและครอบครัวตลอดจนประเทศชาติทีมุ่งเน้นและปลูกฝังคำสอนกันแบบนี้ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและล้มเหลวตลอดจนได้สร้างความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วทั้งโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นต้น

     โดยรูปแบบของ “เงินสี่ด้าน”หรือ “Cashflow Quadrant” สามารถแสดงให้เห็นดังรูปที่๑ ดังต่อไปนี้

 

                       ด้านที่๑

ลูกจ้าง(Employee;E)

-มีรายได้เป็นเงินเดือนที่นายจ้างให้

-ทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง

-ขาดอิสรภาพต้องอยู่ในกฎของนายจ้าง

-ไม่รับประกันการว่างงานหรือตกงาน

-รายได้กับรายจ่ายมีมากพอกัน

-ฯลฯ

                       ด้านที่๓

เจ้าของกิจการ(Business Owner;B)

-มีทุน

-หาคนเก่งๆมาทำงานให้ได้

-ไม่ต้องทำงานแต่มีรายได้

-มีหลายประเภท เช่น บริษัท แฟรนไซน์ เป็นต้น

-มีเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้มาก

-ฯลฯ

                       ด้านที่๒

คนทำธุรกิจส่วนตัว(Self-Employed;S)

-ขายเวลาให้ตัวเองทำงาน

-มีรายได้ไม่มาก

-สู้คู่แข่งที่ทุนและทรัพยากรมากกว่าไม่ได้

-ทนทำเพราะตัวเองชอบ

-มีอิสรในงานแต่ไม่มีอิสรภาพทางการเงิน

 -ฯลฯ

                       ด้านที่๔

นักลงทุน(Investor;I)

-ไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน

-ใช้เงินทำงานให้ตัวเอง

-มีรายได้จากผลตอบแทนและดอกเบี้ย

-มีอิสระและอิสรภาพทางการเงิน

-มีเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้มาก

-ฯลฯ

ภาพที่๑ เงินสี่ด้าน หรือ Cashflow Quadrant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๓.ทิฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม๔

     องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระธรรมคำสั่งสอน เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หรือหลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น ธรรมหมวดนี้เรียกสั้นๆว่า “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” หรือเรียกติดปากอย่างไทยๆว่า “ทิฏฐธัมิกัตถประโยชน์”  มี๔ ข้อ คือ

     ๓.๑ อุฏฐานสัมปทา หรือ อุ หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงานประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชำนาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธีให้สามารถจัดดำเนินการให้ได้ผลดี ตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการทำให้พ่อค้ารวย หรือเหตุทำให้พ่อค้ารวยหรือ “หลักพ่อค้า”หรือ “องค์คุณของพ่อค้า”หรือเรียกอีกย่างหนึ่งว่า “ปาปณิกธรรม”[5] หรือ “ปาปณิกังคะ”ซึ่งมีหลักธรรม๓ ข้อคือ ๑.จักขุมา ๒.วิธูโร ๓.นิสสยสัมปันโน โดยการที่จะขยันหมั่นเพียรหาทรัพย์สินเงินทองนั้นจำเป็นจะต้องใช้หลักธรรม “จักขุมา” คือ การมีตาดี รู้จักสินค้า ดูของเป็น สามารถคำนวณราคา กะทุนเก็งกำไรได้อย่างแม่นยำซึ่งก็คือการที่จะต้องมีสายตายาวไกลมองเห็นภาพในอนาคตที่ดีและถูกต้องเหมาะสมกับกาลและเวลาว่าจะทำธุรกิจหรือค้าขายอะไรหรืออย่างไรดีในกาลเวลาหรือสภาวะแบบนั้น ซึ่งภาษาทางโลก(โลกียะ)หรือในทางการบริหารธุรกิจนั้นเรียกกันว่า “วิสัยทัศน์”หรือ “Vision”นั้นเอง ส่วน “วิธูโร”หรือความจัดเจนในธุรกิจ เช่น รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของตลาด มีความสามารถในการจัดซื้อและจัดจำหน่าย สามารถรู้ใจและรู้จักเอาใจใส่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งในทางโลก(โลกียะ)หรือทางบริหารธุรกิจนั้น ก็คือ การมีการบริหารหรือการจัดการที่ดีที่มีคุณภาพหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การบริหารคุณภาพ(Quality Management)นั้นเอง

 พระพุทธชัยมงคลคาถา

    

       พระพุทธชัยมงคลคาถา

 

                   พระคาถานี้ กล่าวถึงชัยชนะของจอมมุนี คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อเหล่าอธรรม  คือพระยามารและเสนามารทั้งหลาย ด้วยเดชและอำนาจในบุญบารมีของพระองค์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเป็นเอนกอนันต์

          ซึ่งมีอานุภาพมาก หรือ มีพุทธานุภาพมากนั้นเอง ทำให้ผู้ที่เคารพ เลื่อมใส และศรัทธา ที่ทำการสวดพระคาถานี้ และน้อมรำลึกนึกถึงเหตุการณ์ในพุทธกาล ทั้ง๘ บท หรือ๘ ปรากฏการณ์นั้นอยู่เสมอๆ จะทำให้สามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และมีอานิสงส์ให้ประสบกับโชคดีและชนะปัญหาอุปสรรคและศัตรูหมู่มารที่มาผจญได้นั้นเอง

          โดยคำแปลและพุทธานุภาพของแต่ละบทนั้น มีคำสวด ความหมาย และพุทธานุภาพ ดังต่อไปนี้

บุญคือพี่พึ่ง

“ใครจะใหญ่เกินกรรม”

 และ 

"บุญเป็นที่พึ่งได้จริง"

วงศ์เทวัญarticle

 วงศ์เทวัญ : อสัญแดหวา

สาเหตุที่พระพุทธศาสนาหายไปจากอินเดีย
     วันนี้มีคำถามอยู่ในใจพุทธบริษัททั้งหลายว่า วิกฤตศรัทธาในพฤติกรรมของสงฆ์ที่ย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัยมากขึ้น พระสงฆ์บางรูปทำการเผยแพร่คำสั่งสอนของพระศาสดาผิดเพี้ยนไปทั้งที่จงใจและไม่จงใจก็มีปรากฏให้เห็นมากยิ่งขึ้น ท่านผู้ซึ่งเป็นปราชญ์ทางศาสนาและพระเถรานุเถระผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบ ตลอดจนบูชาธรรมแท้ทั้งหลาย(ผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินัยที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาองค์เอกของโลกมนุษย์และจักรวาล ผู้ที่ได้ชื่อว่าตรัสรู้จริงและหมดสิ้นแล้วในกองทุกข์กองกิเลสโดยสิ้นเชิง ผู้ที่สามารถช่วยเหลือพระองค์เองและเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริง) ต่างก็เป็นห่วงและรู้สึกวิตกกังวลมาก ในวิกฤตการณ์ของชาวพุทธและชาวโลกต่างตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่า เกิดความขัดแย้งระหว่างชนชั้น และระหว่างระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งภัยในระบบการเมืองที่ไม่เหมาะสมกับพลเมือง ขาดความรัก ความเมตตา ความซื่อตรง และประการสำคัญก็คือคณะสงฆ์ที่ควบคุมกันเองไม่ได้ ไม่เชื่อฟังกัน คณะสงฆ์ที่อนุวัตน์ตามหลักโลกมากเกินไป คณะสงฆ์ไม่ขยะแขยงต่อความร่ำรวย หลงมัวเมาในลาภ ยศ และสรรเสริญ(ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนักบวชหรือภิกษุสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์เลย)
พระโพธิสัตว์article

พระโพธิสัตว์ คือ บุคคลที่ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งของเถรวาทและมหายานมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ต่างกันก็แต่การที่มหายานได้พัฒนาแนวคิดหลากหลายมากกว่าเถรวาทเท่านั้นนั้น ก็เพื่อให้ทุกคนมุ่งไปสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่น(เวไนยสัตว์ทั้งหลาย)ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยนั้นเอง

พุทธศาสนาสอนอะไรarticle
พระพุทธศาสนา คือ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดา
หน้า 3/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.