ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
การบริหารที่เหนือการบริหาร

   เหตุที่ทำให้พ่อค้ารวย

ในสมัยพุทธกาล มีพราหมณ์คนหนึ่งได้ทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึง"เหตุที่ทำให้พ่อค้ารวย คืออะไร?"

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสตอบว่า "เหตุที่ทำให้พ่อค้ารวยมี 3 ประการ คือ

1.มีจักขุ

2.ธุระการงานดี

3.ถึงพร้อมด้วยคนที่จะพึ่งพาอาศัยได้อย่างไร?"

    ผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษยชาติจึงศึกษาการบริหารจัดการ จึงได้เข้าใจว่าพระองค์ท่านได้สอนมานานแล้ว นั่นคือ

1.การมีจักขุ(ดวงตา) ก็คือ การมีวิสัยทัศน์(Vision)นั่นเอง

2.ธุระการงานดี คือ มีการบริหารจัดการที่ดี เช่น การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM)นั่นเอง

3.ถึงพร้อมด้วยคนที่จะพึ่งพาอาศัยได้อย่างไร ก็คือ การมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)ที่ดี หรือมีหุ้นส่วน(Partners)ที่ดี หรือ

การมีกัลยาณมิตร นั่นเอง

 ตำนาน : ไข่ฟ้า-สุพรหมโมกขาarticle

ตำนาน : ไข่ฟ้า-สุพรหมโมกขา

          

 

สังข์ทอง

 

สุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง

 

ตัวอย่างของการบริหารจัดการของพระโพธิสัตว์ “สังข์ทอง” โดยอาศัยธรรมะ คือ “ทศพิธราชธรรม”

 

"บุญ"หรือ "ปาฏิหาริย์"article

       

       "ปาฏิหาริย์"มีจริง?

 

          “บุญคือที่พึ่งได้จริง” และ “สวรรค์มีตา” เป็นคำสอนที่พระอริยะเจ้าหลายรูปทั้งที่ละสังขารไปแล้วและยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ก็ตาม ท่านได้เมตตาสอนและย้ำไว้กับกระผมอยู่เสมอ ทำให้กระผมต้องระมัดระวังในการสร้างบาปและความชั่วต่างๆ แล้วก็พยายามทำความดีให้มากๆเข้าไว้ ถึงคราวขับขันหรือมีภาวะวิกฤติก็อาจจะทำให้จากที่หนักจะกลายเป็นเบาและจากที่เบาๆก็จะไม่เกิดขึ้นก็ได้ ซึ่งกระผมก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามถึงแม้จะยังไม่สนิทใจนัก เพราะปัญญาญานของกระผมยังน้อยและกิเลสยังหนาอยู่นั้นเอง

กฎแห่งกรรม

จากการศึกษาเคราะห์กรรมของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ตามคำสอนของพระพุทธองค์ ทำให้พบว่า “กฎแห่งกรรม”มีจริง และมักจะเกิด “ซ้ำรอย” และมีการเวียนว่ายตายเกิดใน “สังสารวัฏ”มิรู้จบรู้สิ้น จนกว่าว่าจะบรรลุ “พระนิพพาน”นั้นเอง

การบริหารธุรกิจวิถีพุทธarticle

การบริหารธุรกิจวิถีพุทธ(Business Management Style Buddhist;BMSB)

หมายถึง การประยุกต์คำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นวิถีทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศ อยู่รอด และยั่งยืน ซึ่งมีหลักกการอยู่๓ ข้อใหญ่ๆ ดังนี้

การบริหารวิถีพุทธ(MSB)article

      การบริหารวิถีพุทธ(Management Style Buddhist;MSB)

ในครั้งพุทธกาล มีพราหมณ์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า "เหตุอันใดที่ทำให้พ่อค้ารวย?"

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบไปว่า "เหตุที่ทำให้พ่อค้ารวยมีอยู่ 3 ประการ คือ

1.มีจักขุ

2.ธุระการงานดี

3.ถึงพร้อมด้วยคนที่จะพึ่งพาอาศัยได้อย่างไร?"

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.